2007 UTC & JRC Utility Satellite Technology Study

• JRC-UTC Report “Utility Use of Satellite Technology in Emergency Response